SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Şirketimizin 12.05.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Şirketimizin 12.05.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

2007 yılı kazancının dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulunun teklifi görüşülerek, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından hazırlanan ve Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Grant Thornton International) tarafından denetlenen 01/01-31/12/2007 hesap dönemine ilişkin mali tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 134.279.329 YTL net dağıtılabilir kar oluştuğu; konsolide mali tablolara göre %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 154.509.706 YTL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 1.445.988 YTL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 155.955.694 YTL birinci temettü matrahı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 31.191.139 YTL birinci temettü ve 30.908.861 YTL ikinci temettü olmak üzere, 1 YTL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %12 oranında 0,12 YTL, net %10,20 oranında 0,102 YTL olacak şekilde, toplam 62.100.000 YTL nakit kar payı dağıtılmasına, ödemenin 28 Mayıs 2008 tarihinde yapılmasına, 3.622.500 YTL tutarında 2. tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılmasına,

Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl müddetle görev yapmak üzere, Ahmet Keleşoğlu, Nezahat Keleşoğlu, Mustafa Sonay Gürgen, Mehmet Yılmaz, Haluk Öğütçü, Ali Akcan ve Nazım Karpuzcu'nun seçilmelerine,

Denetçi olarak 3 yıl müddetle görev yapmak üzere Figen Ertekin ve Cihan Karagöz'ün seçilmelerine,

Bağımsız denetim kuruluşu olan 'Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' ile 2008 yılına ilişkin yapılan sözleşmenin onaylanmasına,

karar verilmiş ve 2008 yılında yapılmış olan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Genel kurul toplantı tutanağı ve kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

Kar dağıtım tablosu için tıklayınız.

Genel Kurul tutanağı için tıklayınız.