Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası

Yönetim Kurulumuz tarafından, 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde "Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY)" çalışmalarının yürütülmesi, ilgili politikaların uygulanması ve takibi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine ve ekli "Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası" nın kabulüne karar verilmiştir.

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Esas sözleşmemizde de belirtildiği üzere, Şirketimiz esas faaliyet konusu tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı ve ticaretidir.
Sözkonusu faaliyetin yürütülmesi sırasında uygulanan iş modelimiz, tedarikçilerimizden temin edilen ürün ve malzemenin, ilaç ve tıbbi malzeme saklanmasına ilişkin mevzuat hükümlerine uygun koşullarda depolarımızda tutulması ve yine taşıma kurallarına uygun şekilde araç filomuz vasıtasıyla müşterilerimize datığımı olarak belirlenmiştir.
Bu çerçevede faaliyetlerimizin ve iş modelimizin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) etkileri gözönünde bulundurularak aşağıdaki politikalar doğrultusunda yürütülmesi benimsenmiştir.

1. Depolarımız ve araç filomuzun faaliyetleri sırasında ülkemizde geçerli çevre mevzuatına tam uyum gösterilmesi esastır. Herhangi bir aykırılığın Şirketimiz veya kamu kuruluşlarınca tespiti halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınır.
2. Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesinde, çevresel etkilerin azaltılması amacıyla , yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, geri dönüşüm süreçlerinin adaptasyonu vb iyileştirici adımlara açıklık prensibi benimsenmiştir.
3. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum esastır.
4. İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanması, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına azami özen gösterilmesi prensibi benimsenmiştir.
5. İş sağlığı ve güvenliği Şirketimizin en önemli öncelikleri arasında yer alır ve sıfır iş kazası için gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.
6. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konusunda ilgili mevzuata tam uyum sağlanır.
7. Kurumsal Yönetim konusunda ilgili mevzuata tam uyum sağlanır, zorunlu ilkelerin uygulanması yanında, zorunlu olmayan ilkelerin de mümkün olduğunca hayata geçirilmesi, uyulmayan ilkelere ilişkin açıklamaların açıklanması prensibi benimsenmiştir.

Yukarıda belirtilen politikalar çerçevesinde, başta Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi olmak üzere Şirketimizin tüm birimlerin, ÇSY’ye ilişkin öneri ve geribildirimleri değerlendirilir. Her yıl faaliyet raporu içinde, sürdürülebilirlik ilkeleri açısından Şirketimizin durumunu değerlendiren bir bölüme yer verilir.

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri