Kar Dağıtım Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapılmasını prensip edinmiş olmakla birlikte, dünya ekonomik konjonktüründeki dalgalanmalar, şirketimiz tarafından yakından takip edilmekte ve ileride çıkabilecek olumsuzluklara karşı ortaklarımızı korumaya yönelik önlemler düşünülmektedir. Bunun yanında ilaç sektöründe yaşanan çeşitli sorunlar ve çıkarılması olası düzenlemeler Şirketimizi "Tedbirli bir tacir" olarak gerekli önlemleri almaya yönlendirmektedir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak,

- Şirketimizin kar dağıtımına konu sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış yıllık konsolide gelir tablosunda yer alan cirosunun, bir önceki yıla göre en az aynı yılın GSYH büyüme oranında artmış olması,

- GSYH'nın negatif büyüme gösterdiği yıllar için, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış yıllık konsolide gelir tablosunda yer alan cirosunun bir önceki yıla göre düşmemiş olması,

- Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış yıllık konsolide gelir tablosuna göre hesaplanan net kar marjımızın %2,5'den yüksek olması,halinde, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %15'inin nakit olarak dağıtılması benimsenmiş olmakla birlikte, belirtilen koşullardan bağımsız olarak, Şirketimizin yatırım planları, nakit yönetimi,finansman ihtiyaçları, işletme sermayesi ihtiyacı, piyasa koşulları vb nedenlerle karın dağıtılmaması veya daha düşük bir oranda dağıtılması Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul'a önerilebilecektir. Benzer şekilde yukarıda belirtilen koşulların gerçekleşmemesi halinde de Yönetim Kurulumuzun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kar dağıtımı öngörülebilecektir. Karın nakit dağıtılması esas alınmakla birlikte, gelişen piyasa koşullarına ve şirketimizin nakit durumuna göre bedelsiz hisse şeklinde dağıtımı öngörülebilecek olup , dağıtım oranına ilişkin yukarıda belirtilen kıstaslar esastır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta, nihai kâr dağıtım tarihine Genel Kurul tarafından karar verilmektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Kâr payı avansı ise dağıtılmayacaktır.

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri