Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası

AMAÇ

Bilgilendirme politikasında amaç, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket'e ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; gerek yatırımcı ilişkileri birimi gerekse kurumsal iletişim birimleri tarafından yönlendirilen sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası  (İMKB) düzenlemelerine uyum göstermekte ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

SORUMLULAR

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Şirket Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Şirket Kurumsal Internet Sitesinden kamuya açıklanır ve müteakiben ilk yapılacak genel kurul toplantısında genel kurulun tasvibine sunulur.

YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN ARAÇLAR

Yöntem ve Araçlar

SPK ve İMKB düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasının yürütülmesinde aşağıda belirtilen yöntem ve araçlar kullanılmaktadır.

 1. İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamalara ait KAP Bildirimleri elektronik ortamda eş zamanlı olarak yapılır.)
 2. Periyodik olarak İMKB'ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda Internet sitesinden istenildiği anda ulaşılabilinecek şekilde yayınlanmaktadır. Tablolara ilişkin faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak İnternet sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır 
 3. Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse İnternet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.) 
 4. Kurumsal İnternet Sitesi (www.selcukecza.com.tr)
 5. T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular 
 6. Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları 
 7. Yatırımcılar ve Analistlerle yapılan toplantılar
 8. Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme notları ve sunumlar 

Şirket Adına Konuşmaya Yetkili Kişiler

Temel ilke olarak Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına yukarıda ifade edilen yöntem ve araçları kullanarak yapılacak açıklama ve bilgiler imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında sadece Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdürü tarafından yapılır.

Ayrıca Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Birimi Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'nin yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi, kuruluş ve aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının, daha önce prosedüre uygun olarak kamuya açıklanmış konularla ilgili bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara yanıt verilmesi konularında Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına hareket edebilir.

Yatırımcılar için Hazırlanan Bilgilendirme Notları ve Sunumlar

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de hem mevcut hem de potansiyel pay sahipleri ve analistlerle ilişikilerin düzenli bir biçimde yürütülmesi, yatırımcılardan gelen soruların en verimli ve hızlı şekilde yanıtlanması ve bu yöndeki çalışmaların yürütülmesi için Genel Müdürlük bünyesinde Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Birimi oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile olan ilişkiler Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Biriminin eşgüdümü ile yürütülmektedir.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin operasyonel ve finansal performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin ve yatırımcıları için sağladığı katma değerin pay sahiplerine ve analistlere en iyi şekilde anlatılması  ve tanıtılmasını sağlamak için Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. üst yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Birimi aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmektedir.

Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Birimi, çeşitli sunumlar, yatırımcı bültenleri, soru-cevap çizelgeleri, özet bilgiler, Kurumsal İnternet Sitesi, Yıllık Faaliyet Raporları, telekonferanslar, yatırımcı toplantıları vb. araç ve yöntemleri kullanarak; yatırımcıların en iyi şekilde aydınlatılmasını amaçlarken, tüm bu araçların mevcut yasal düzenlemelere uygun bir biçimde hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesini sağlar.

Tüm görüşme taleplerini karşılama çabasında olan Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Birimi düzenli olarak gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında organize edilen toplantılara katılmakta ve ayrıca yatırımcılarla birebir bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir. Düzenlenen toplantılara, mümkün olduğunca Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür'ün de katılımı sağlanmakta; böylelikle pay sahipleri ve yatırımcıların en üst düzeyde iletişim kurabilmeleri mümkün olmaktadır.

Düzenli olarak güncellenen İnternet sitesi, elektronik posta yoluyla dağıtılan bilgi notları ve sunumlar ile pay sahiplerinin, analist ve araştırma uzmanlarının ve potansiyel yatırımcıların güncel bilgilere en etkin şekilde erişebilmesi amaçlanmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Birimi, Pay sahipleri ile Şirket yönetimi arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu anlamda yatırımcılardan, analistlerden ve pay sahiplerinden gelen bildirimler de şirket üst yönetimine rapor edilmektedir.

ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

Sorumluluk

Selçuk Ecza Deposu'nun özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Müdürlüğü tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde prensip olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür ile Mali İşler Koordinatörü veya Genel Müdür Yardımcılarından biri tarafindan imzalanarak İMKB'ye bildirilir.  Özel durum açıklamaları İMKB'ye faks yoluyla iletilir. Özel durum açıklamaları ayrıca KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda da gönderilir.

Yönetsel Sorumluluğu Olanların Listesi

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de yönetsel sorumluluğa sahip kişiler, yönetim ve denetim organları üyeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileme gücü olan kişilerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanuni Denetçiler yanında bilgiye düzenli olarak erişen bazı şirket yöneticileri ve şirkete dışarıdan destek sağlayan mali müşavir, hukuki müşavirler ve bunlara ek olarak bağımsız denetçiler de bilgiye düzenli olarak erişenler arasındadır.

Medya'da Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Prosedür

Haberlerin Takip Edilmesi

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş., yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı ile ulusal bazda yayın yapan medya kuruluşları nezdinde Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile ilgili çıkan haberleri takip etmektedir. 

Doğrulama ile ilgili Yükümlülük

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. hakkında tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, medyada çıkan veya kamuoyuna açıklanan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler tarafından yapılan açıklamalara dayanmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup; olmadığı konusunda kamuoyuna açıklama yapılır.

Asılsız Haber ve Dedikodular

Temelde ortaya çıkan haberin Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. kaynaklı olmadığı; dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirket tarafından yatırımcıların kararlarını olumsuz etkilediği düşünülen bu tür asılsız haber ve iddialarla ilgili olarak açıklama yapılır.

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle ilgili Haber ve Yorumlar

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. ticari ve kurumsal menfaatleri doğrultusunda ertelenen bir bilgi ile ilgili olarak bilginin gizliliği ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasına rağmen medyada konu ile ilgili haberler çıkması halinde sessiz kalma hakkını saklı tutar. Ancak Şirket ve yatırımcıların haklarının korunması için gerekirse açıklama yapılabilir.

Erteleme süresi içerisinde medyada yer alan haberle ilgili çelişkili ifadelerde bulunulmaz, herhangi bir yorum yapılmaz. Açıklama olarak süreçle ilgili gelişmelerin netleşmesi sonucunda kamuoyuna duyurulacağı bilgisi verilebilir.

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanana Kadar Gizliliğin Sağlanması

İçsel bilgiye bir şekilde sahip olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. çalışanları ve onlarla iletişim halinde olan kişiler, içsel bilginin özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyuruluncaya kadar olan süreçte bilginin gizliliğini korumakla yükümlü olup; bu konuda bilgilendirilirler.

Temel prensip olarak; Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. çalışanları ve Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar söz konusu bilgileri hiçbir şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşmazlar. Bu kişiler tarafından istem dışı olarak bu bilgilerin üçüncü kişilere açıklandığının anlaşılması üzerine Şirket derhal konuyu özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurur.

MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin mali tabloları SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır. Altı aylık ve yıllık mali tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür ve Mali İşler Koordinatörü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Kurumsal İnternet sitesi, Yatırımcı İlişkileri bölümü altından erişilebilir. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Birimi finansalların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak bilgi notları ya da finansal veri ve rasyolara ilişkin sunumlar hazırlayarak elektronik ortamda dağıtımını yapmakta ve yine İnternet Sitesinde yayınlamaktadır.

FAALİYET RAPORU

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; SPK düzenlemelerine ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Birimi tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve Web Sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar ve CD formatında hazırlanan kopyalar Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası biriminden temin edilebilir. Faaliyet raporunun İnternet ortamında daha kolay incelenmesi ve okunabilmesi için 2006 yılından itibaren düzenlenen faaliyet raporları Internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında "Faaliyet Raporları" altbaşlığı ile Türkçe ve ayrıca İngilizce olarak yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kurumsal İnternet Sitesi, Yatırımcı İlişkileri ana başlığı altındaki konularda sunduğu bilgilerle ile tüm menfaat sahipleri için en detaylı ve güncel bilginin izlenebileceği bir platform niteliği taşımaktadır. İnternet Sitesi'nde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmekte; güncel bilgilerin yanı sıra analiz ve değerlendirmelere, geçmişe dönük bilgilere ve tarihçeye de yer verilmektedir. Web Sitesi'nde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

 • Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
 • Vizyon ve Misyon
 • Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket Üst Yönetimi hakkında bilgi
 • Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
 • Şirket ana sözleşmesi
 • Ticaret sicil bilgileri
 • Finansal bilgiler, göstergeler ve 
 • Özel Durum Açıklamaları
 • Hisse senedi ve tarihsel performansına ilişkin bilgi
 • Yatırımcılara yapılan sunumlar 
 • Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
 • Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
 • Vekâletname örneği
 • Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
 • Bilgilendirme politikası
 • Toplumsal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler​

ORTAKLIK HAKLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş., SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortakları genel kurul, sermaye arttırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri ile bilgilendirir. Konu ile ilgili tüm bilgi ve belgeler İnternet sitesinde yayınlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulur.

Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. 

Yönetim Kurulu Adına

 

Ali AKCAN İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

 

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri