GENEL KURUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

GENEL KURUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Kararları Tescili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

İlgili Şirketler

SELEC

 

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi

Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2016

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2016

Karar Tarihi

21.03.2017

Genel Kurul Tarihi

09.05.2017

Genel Kurul Saati

10:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

08.05.2017

Ülke

Türkiye

Şehir

İSTANBUL

İlçe

ÜSKÜDAR

Adres

Kuş Bakışı Cad. No:37 Nakkaştepe-Altunizade/ İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanın'ca imzalanması hususunda yetki verilmesi

3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi

5 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulunun 2016 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

8 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2017 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2016 yılında yapılan ödemelerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2017 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

11 - Yönetim Kurulu'nun esas sözleşmemizin Şirket merkez adresi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresine ilişkin 4, 6 ve 7'nci maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

12 - 2016 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

14 - Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.

15 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

davet ve vekaletname2016GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2016GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

16.05.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

SELEC Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2

Genel Kurul Tolantısında Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurulumuzda alınan kararların tescili tamamlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri