KAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRE UZATIMI ESAS SÖZLEŞME TADİLİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

KAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRE UZATIMI ESAS SÖZLEŞME TADİLİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Özet Bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

İlgili Şirketler

SELEC

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

16.01.2017

İlgili İşlem

KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

750.000.000

Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

750.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)

31.12.2021

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No

6

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.01.2017 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 750.000.000 TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

 

ESKİ ŞEKİL

Sermaye:

Madde 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/482 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000,-TL (Yediyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 621.000.000,-TL (Altıyüzyirmibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerde, 62.100.000 adet A Grubu ve 558.900.000 adet B Grubu olmak üzere, toplam 621.000.000 (Altıyüzyirmibirmilyon) adet paya bölünmüştür.

A Grubu paylar nama yazılı, B Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

62.100.000 adet A Grubu pay Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir.

Artırılmış olan 25.000.000,- TL sermaye, 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı suretiyle karşılanmıştır.

YENİ ŞEKİL

Sermaye:

Madde 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/482 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000,-TL (Yediyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 621.000.000,-TL (Altıyüzyirmibirmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerde, 62.100.000 adet A Grubu ve 558.900.000 adet B Grubu olmak üzere, toplam 621.000.000 (Altıyüzyirmibirmilyon) adet paya bölünmüştür.

A Grubu paylar nama yazılı, B Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

62.100.000 adet A Grubu pay Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir.

Artırılmış olan 25.000.000,- TL sermaye, 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arzı suretiyle karşılanmıştır.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri