ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU

ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

Kuş Bakışı Cad. N37 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul

İnternet Adresi

www.selcukecza.com.tr

Elektronik Posta Adresi

E-posta

investorrelations@selcukecza.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres

Telefon

Faks

Kuş Bakışı Cad. N37 Nakkaştepe 34662 Nakkaştepe/Altunizade-İstanbul

02165540554

02165540556

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad

Görevi

Görevlendirme Tarihi

Telefon

E-posta

Lisans Belgesi Türü

Lisans Belge No

Ali Akcan

Yönetim Kurulu Üyesi Ve Mali İşler Koordinatörü

 

02165540554

a.akcan@selcukecza.com.tr

   

Aslı Günel

Yatırımcı İlişkileri ve Sermaye Piyasası Koordinatörü

 

02165540554

asligunel@selcukecza.com.tr

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

201350700013

Nazan Aksu Yüce

Kurumsal İletişim Müdürü

 

02165540554

nazan@selcukecza.com.tr

   

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu

14

Fiili Faaliyet Konusu


Şirket esas sözleşmesinin 3'üncü maddesinin tanımlandığı şekliyle Şirket'in faaliyet konusu aşağıda
verilmektedir.

a) Bütün tıbbi, ispençiyari ve biyolojik müstahzarlar ilaç ve eczacılık madde ve malzemeleri, tıbbi aletler, parfümeri ve sıhhi malzeme toptancılığı, imalatı, ticaret ve sanayi.

b) Gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithali ve bütün malların ihracı.


c) Yukarıdaki mevzular ile iştigal eden ticaret ve sanayi müesseseleri ile şirket kurmak veya mevcut şirketlere ortak olmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini veya hisselerini satın almak, kısmen veya tamamen devir almak, icabında satmak.

d) Yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia ve müstahzar üzerine mümessillik, komisyonculuk ve acentalık almak ve vermek.

e) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şahıslar, şirketler, mahalli idareler ve devlet tarafından ihraç edilen tahvilleri satın almak, satmak, mübadele etmek, devretmek, rehin etmek ve teminat olarak göstermek.

f) Şirketin konusu ile ilgili imtiyaz, ruhsatname, lisans, patent ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir almak.

g) Şirketin maksat ve konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföyü yöneticiliğinde bulunmamak kaydıyla, menkul ve gayrimenkullere ait hakları satın almak, icap ettiğinde satmak, kiralamak, her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bina ve tesisleri inşa etmek veya ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarrufta bulunmak, taşınmazlarla ilgili ifraz etmek, tevhid etmek ve parselasyon işlemlerini yaptırmak, belediye yol ve yeşil alana terkleri yapmak, yoldan ihdas yaptırmak, cins tashi yaptırmak, kat irtifakı kurmak, kaldırmak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmak, kat mülkiyeti kurmak, kat mülkiyetini kaldırmak.

h) Şirket'in alacaklarını teminata bağlamak için, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis etmek ve tescil ettirmek, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirketin konusu ile ilgili taahhütlerin icap ettirdiği hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek vermek, şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri feketmek.

i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde, tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

j) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayrılabilir.

Şirketin Süresi

Süresiz

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı

Sermayedeki Payı

Para Birimi

Sermayedeki Payı (%)

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı

244.890.687,66

TRY

39,43

Ahmet Keleşoğlu

188.229.742,85

TRY

30,31

Nezahat Keleşoğlu

47.057.378,41

TRY

7,58

Nazmiye Gürgen

11.040.000,00

TRY

1,78

M.Sonay Gürgen

5.520.000,00

TRY

0,89

Ahmet Keleşoğlu

44

TRY

0

Nezahat Keleşoğlu

44

TRY

0

Kadriye Fügen Ural

2,76

TRY

0

Halka Açık Kısım

124.262.100,00

TRY

20,01

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu

Nama / Hamiline

Beher Payın Nominal Değeri (TL)

Para Birimi

Payların Nominal Değeri

Para Birimi

Sermayeye Oranı (%)

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem Görüp Görmediği

A

Nama

1,00

TRY

62.100.000,00

TRY

10,00

İmtiyazlı

İşlem Görmüyor

B

Hamiline

1,00

TRY

558.900.000,00

TRY

90,00

Yok

İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

M.Sonay Gürgen

 

Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

İş adamı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür

Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkanı, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Başkanı, Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkanı, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkanı, İ.Ethem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. YK Başkanı

0,89

 

Bağımsız Üye Değil

 

Mehmet Yılmaz

 

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetici

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı

Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkan Vekili, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkan Vekili

   

Bağımsız Üye Değil

Aday Gösterme Komitesi (ÜYE)

Nazım Karpuzcu

 

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İş Adamı

Yönetim Kurulu Üyesi

     

Bağımsız Üye Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi (ÜYE)

İ. Haluk Öğütçü

 

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı

Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili, As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili

   

Bağımsız Üye Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi (ÜYE)

Ali Akcan

 

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Koordinatörü

Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkan Vekili

   

Bağımsız Üye Değil

Ücret Komitesi (ÜYE)

Mustafa Keleş

 

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

Bilgi İşlem Yöneticisi

     

Bağımsız Üye Değil

 

Tülay Yazar Öztürk

 

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

Akademisyen

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

     

Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi (BAŞKAN); Denetimden Sorumlu Komite (ÜYE);Ücret Komitesi (ÜYE)

Üzeyir Baysal

 

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetici

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

     

Bağımsız Üye

Denetimden Sorumlu Komite (BAŞKAN); Riskin Erken Saptanması Komitesi (BAŞKAN);Aday Gösterme Komitesi (ÜYE)

Reşit Keskin

 

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

İş adamı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

     

Bağımsız Üye

Aday Gösterme Komitesi (BAŞKAN); Ücret Komitesi (BAŞKAN);Riskin Erken Saptanması Komitesi (ÜYE)

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı

Görevi

Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

M.Sonay Gürgen

Yönetim Kurulu Başkanı /Genel Müdür

İş Adamı

YK Başkan Yardımcısı, Genel Müdür

Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkanı, Selçuklu Turizm ve İnşaat A.Ş. YK Başkanı, Mamsel İlaç, San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkanı, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkanı, İ.Ethem Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. YK Başkanı

Mehmet Yılmaz

Yönetim kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı

Yönetici

YK Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı

Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkanı, As Ecza Deposu A.Ş. YK Başkan Vekili, Tez Trans Lojistik A.Ş. YK Başkan Vekili

İ.Haluk Öğütçü

Yönetim kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı

Yönetici

YK Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı

Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili, As Ecza Deposu A.Ş. YK Üyesi, Mamsel İlaç San. ve Tic. A.Ş. YK Başkan Vekili

Ali Akcan

Yönetim Kurulu Üyesi/Mali İşler Koordinatörü

Yönetici

YK Üyesi,Mali İşler Koordinatörü

Aksel Ecza Deposu Tic. A.Ş. YK Üyesi, Selçuk Ecza Holding A.Ş YK Başkan Vekili

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Şirketin Sermayedeki Payı

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı (%)

Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

As Ecza Deposu Ticaret A.Ş.

Ecza Depoculuğu

70000000

69997900

TRY

99,99

Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar

Açıklama

  • 1) Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 05.12.2008 tarihinde resmen kurulmuş olup; Şirketimizin %77,32'lik payı ile Ana Hissedarı olan Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin %51'ine sahip Ana Hissedarıdır.

    2) 19.11.2009 tarihi itibarıyla şirketimiz ortaklarından Selçuk Ecza Holding A.Ş.'nin IMKB'de halka açık kısımdan yaptığı alım işlemleri neticesinde ortaklık payı % 82,32'e ulaşmıştır.
Selçuk Mail
|
Bilgi Toplumu Hizmetleri