SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Mayıs 09, 2017
ESAS SÖZLEŞME TADİLİNE İLİŞKİN GENEL KURUL ONAYI

İlgili Şirketler

[SELEC]

 

İlgili Fonlar

[]

 

   

Türkçe

 

   

 

 

Esas Sözleşme Tadili

     
     

 

 

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

     

Evet (Yes)

   

 

 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

     

Hayır (No)

   

 

 

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

     

21/03/2017

   

 

 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

     

Hayır (No)

   

 

 

Bildirim İçeriği

     
     

 

 

Açıklamalar

     
     

 

 

Şirketimizin evvelce gerçekleştirilmiş olan merkez adres değişikliğinin yansıtılmasını teminen esas sözleşmemizin 4'üncü maddesinin ve kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı amacıyla  6 ve 7'inci maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bugün yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

                                 

 

ESKİ ŞEKİL

 

 

YENİ ŞEKİL

 

 

Şirketin Merkez ve Şubeleri :

 

Madde 4

 

Şirket'in merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi, Mahir İz  Caddesi N45/2, 34662, Altunizade / İstanbul'dur.  Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye  Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş  adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş  adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil  ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu  kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal  mercilere önceden bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler  açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve temsilcilikler  kurabilir.

 

 

 

 

Şirketin Merkez ve Şubeleri :

 

Madde 4

 

Şirket'in merkezi İstanbul ili Üsküdar  ilçesindedir. AdresiAltunizade Mah.  Kuşbakışı Cad. N37 34662 Nakkaştepe – İstanbul'dur.
  
Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan  edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan  edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde  tescil ettirmemiş olması, Şirket için fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim  Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde  diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek şartı ile yurtiçinde ve  yurtdışında şubeler açabilir, satış mağazaları, depoları, irtibat büroları ve  temsilcilikler kurabilir.

 

 

 

 

Sermaye:

 

Madde 6

 

Şirket  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul  etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/482 sayılı  izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000,-TL  (Yediyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari  değerde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

 

Sermaye  Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5  yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına  ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım  kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan  tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan  yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması  durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

 

Şirketin  çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 621.000.000,-TL (Altıyüzyirmibirmilyon  Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerde, 62.100.000 adet A Grubu ve  558.900.000 adet B Grubu olmak üzere, toplam 621.000.000  (Altıyüzyirmibirmilyon) adet paya bölünmüştür.

 

A  Grubu paylar nama yazılı, B Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

 

Sermayeyi  temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

 

62.100.000  adet A Grubu pay Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir.

 

Artırılmış  olan 25.000.000,- TL sermaye, 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın  halka arzı suretiyle karşılanmıştır.

 

 

 

 

Sermaye:

 

Madde 6

 

Şirket  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul  etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2007 tarih ve 17/482 sayılı  izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000,-TL  (Yediyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari  değerde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

 

Sermaye  Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5  yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen  kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra  yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin  verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan  izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması  zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda  yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

 

Şirketin  çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 621.000.000,-TL (Altıyüzyirmibirmilyon  Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL itibari değerde, 62.100.000 adet A Grubu ve  558.900.000 adet B Grubu olmak üzere, toplam 621.000.000  (Altıyüzyirmibirmilyon) adet paya bölünmüştür.

 

A  Grubu paylar nama yazılı, B Grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

 

Sermayeyi  temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

 

62.100.000  adet A Grubu pay Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ye aittir.

 

Artırılmış  olan 25.000.000,- TL sermaye, 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın  halka arzı suretiyle karşılanmıştır.

 

 

 

 

Sermayenin Artırılması,  Azalması ve Rüçhan Hakkı : Madde 7 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak,  2013-2017 yılları arasında gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye  tavanına kadar hamiline ve nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi  artırmaya yetkilidir. Sermaye  artırımlarında, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay  karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu imtiyazlı pay ihraç  etmeye yetkilidir. İmtiyazlı pay ihraç yetkisi, A grubu ile sınırlıdır. İhraç  edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç  edilemez. Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, şirket  sermayesindeki hisseleri oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları  vardır. Yönetim Kurulu, itibari değerin üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir  Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası  Kurulu mevzuatı çerçevesinde azaltılabilir.

 

 

Sermayenin Artırılması,  Azalması ve Rüçhan Hakkı :

 

Madde 7

 

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye  Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.  Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli  gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yeni pay  ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, primli veya nominal değerinin  altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.  Sermaye artırımlarında, A Grubu  pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay  çıkarılacaktır. Yönetim Kurulu imtiyazlı pay ihraç etmeye yetkilidir.  İmtiyazlı pay ihraç yetkisi, A grubu ile sınırlıdır. İhraç edilen payların  tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.  Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, şirket  sermayesindeki hisseleri oranında, yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır. 

 

   

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.