SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Şirketimizin 25 Mayıs 2012 günü yapılacak olan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi

Şirketimiz tarafından 04.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 25 Mayıs 2012 tarihinde saat 14:00'te yapılmasına karar verilen 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Yönetim Kurulumuzun yine 15.05.2012 tarihli kararı ile aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 31 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:00'da yapılmasına karar verilmiştir.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

31 Mayıs 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3. 2011 hesap yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

4. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması ve Şirketin Bağış ve Yardımlara ilişkin Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.

6. Yönetim Kurulunun 2011 hesap dönemi karının dağıtımına ve kar dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek; Genel Kurul'un onayına sunulması.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddelerinin tadili ve Şirket Esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 9/A maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ve 27.10.2010 tarih ve 32/927 sayılı sayılı kararları çerçevesinde "Teminat, Rehin ve İpotekler" başlıklı 9/B maddesinin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.

9. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süreleri ve ücretleri hakkında karar alınması.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.  

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

13. 2011 yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5'inci Maddesi kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız  Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

17. Dilekler.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AHMET KELEŞOĞLU

EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz tarafından 04.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 25 Mayıs 2012 tarihinde saat 14:00'te yapılmasına karar verilen 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Yönetim Kurulumuzun yine 15.05.2012 tarihli kararı ile 31 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:00'da yapılmasına karar verilmiştir.SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDANŞirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 31/05/2012 Perşembe günü saat 10:00'da Mahir İz Cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde, Genel Kurul tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar, şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin tüm hisse senetleri MKK nezdinde kaydileştirilmiş olup, hisseleri MKK nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, MKK tarafından belirlenen Genel Kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul blokaj listesine kaydettirmeleri gerekmektedir.

01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.selcukecza.com.tr adresindeki Web Sitesi'nde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
VEKALETNAME

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 31 Mayıs 2012 günü, saat 10.00'da Mahir İz cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacak 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere...............................vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)  
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi,

b) Numarası,

c) Adet-Nominal değeri,

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI
ADRESİ


Not: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ekli dosya için tıklayınız.

Ekli dosya için tıklayınız.