SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Mayıs 2007 tarihli toplantısında

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 7 Mayıs 2007 tarihli toplantısında,

1- Olağan gündem maddelerinin yanısıra, kayıtlı sermaye sistemi'ne geçilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 YTL olarak belirlenmesi için gerekli uyumun sağlanması amacıyla esas sözleşme'nin 6, 7, 8, 14. ve 20. maddelerinin tadili konusunun da görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının, 28 Mayıs 2007 tarihinde saat 14:00'da, A Grubu İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipleri Genel Kurul toplantısının da yine 28 Mayıs 2007 tarihinde saat 16:00'da, Mahir İz Caddesi, No:43, 34662, Altunizade, İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,

2- 2006 yılına ilişkin olarak SPK Seri:XI, No:25 sayılı tebliği çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karının 97.286.103 YTL, yasal kayıtlara göre oluşan net dönem karının ise 85.940.711,47 YTL olması itibarıyla kar dağıtımında yasal kayıtların esas alınmasına, yasal kayıtlar üzerinden 4.297.035,57 YTL olarak hesaplanan I. Tertip Yasal Yedek Akçe'nin ayrılmasından sonra, dağıtılabilir kar olarak ortaya çıkan 81.643.675,90 YTL'nin %79,95'ine tekabül eden ve şirketimiz ödenmiş sermayesinin %29,01'ine karşılık gelen 65.277.116,98 YTL'lik tutarın ortaklara bedelsiz hisse verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesi, bakiye 16.366.558,92 YTL'nin ise Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması hususunda Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına,

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca belirlenen şirketimiz kar dağıtım politikasının aşağıdaki şekilde Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

- Şirket karından, şirketin operasyonel performansı, mali durumu, işletme sermayesi ihtiyacı ile makro ekonomik gelişmeler ve pay sahiplerinin beklentileri arasındaki denge dikkate alınmak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun her yıl belirlediği oranın altında kalmayacak şekilde nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi pay sahiplerine dağıtılır.

- Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

- Şirket esas sözleşmesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayrılabileceği hükmü yer almaktadır.

- Genel Kurul tarafından verilecek yetki ve SPK'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu temettü avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilecek temettü avansı yetkisi verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya dağıtılmasına karar verilemez.

- Kar dağıtımı Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile belirlenen sürelerin içinde kalmak kaydıyla en kısa sürede tamamlanır. Genel Kurul toplantı gündemi ve SPK onaylı Esas Sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır." Söz konusu Genel Kurul toplantı gündemi ve SPK onaylı Esas Sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.