SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 28.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 28.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"Şirketimizin 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ve İmtiyazıl Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 28.05.2007 tarihinde yapılmıştır. Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni aynen onaylanarak 750.000.000 YTL olarak belirlenmesi, ayrıca 2006 yılı karı için, 81.643.675,90 YTL olan 2006 yılı dağıtılabilir karından, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %29,01'ine karşılık gelen 65.277.116,98 YTL'lik tutarın ortaklara bedelsiz hisse verilmek suretiyle sermayeye ilave edilmesi, bakiye 16.366.558,92 YTL'nin ise olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması kararı ile diğer gündem maddelerini içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantı tutanağı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte yer almaktadır."

Ekte yayınlanan Genel kurul toplantı tutanağında;

- Şirketin 2006 yılında yaptığı bağış ve yardımlarla ilgili bilgi verildiği,

- Şirketin Kayıtlı Sermaye sistemine geçebilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının belirlenmesi için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.05.2007 tarih ve B.14.0. İTG.0.10.00.01./401.01-2244-47405-3203 sayılı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-860-11480 sayılı izin yazıları çerçevesinde, Esas Sözleşmenin 6., 7., 8., 14. ve 20. maddelerindeki değişikliklerin aynen kabulüne, Esas Sözleşmenin 6., 7., 8., 14. ve 20. maddelerinin ekli tadil tasarısına göre değiştirilmesine, Kayıtlı Sermaye Tavanının 750.000.000 YTL olarak belirlenmesine karar verildiği,

- Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, Şirket kar dağıtım politikasının;

- Şirket karından, şirketin operasyonel performansı, mali durumu, işletme sermayesi ihtiyacı ile makro ekonomik gelişmeler ve pay sahiplerinin beklentileri arasındaki denge dikkate alınmak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun her yıl belirlediği oranın altında kalmayacak şekilde nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi pay sahiplerine dağıtılır.

- Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur.

- Şirket esas sözleşmesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayrılabileceği hükmü yer almaktadır.

- Genel Kurul tarafından verilecek yetki ve SPK'nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu temettü avansı dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilecek temettü avansı yetkisi verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamemen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya dağıtılmasına karar verilemez.

- Kar dağıtımı Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ile belirlenen sürelerin içinde kalmak kaydıyla en kısa sürede tamamlanır.

şeklinde Genel Kurul'un bilgisine sunulduğu...