SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde 65.277.116,98 YTL 2006 yılı karından 71.983.186,60 YTL 2005 yılı karından, 5.556.044, 93 YTL 5024 sayılı yasaya göre oluşan geçmiş yıl karından 101.365.993,00 YTL emisyon priminden 48.317.658,49 YTL sermaye yedekleri hesabından karşılanmak suretiyle 225.000.000 YTL'den 517.500.000 YTL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca 21.06.2007 tarih ve 24/690 sayılı toplantıda alınan karar ile kayda alınmıştır. Ortaklarımızın artırılan 292.500.000 YTL sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki mevcut payların %130'u oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Şirketimiz çıkarılmış sermayesini temsil eden payların tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden izlendiğinden şirketimiz ortakları işbu sermaye artırımı nedeniyle hak ettikleri payları 29.06.2007 tarihinde herhangi bir başvuru yapmaksızın kayden alacaklardır. İhraç edilen paylar 2007 hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kar elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının karından temettü verilecektir.