SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Pay Dağıtım Tarihi Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-673 sayılı yazısı ile; Şirketimizin 750.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 79.912.611,70,-TL'si 2009 yılı karından, 23.390.824,49,-TL'si olağanüstü yedeklerden, 196.563,81,-TL'si özel fonlardan (gayrimenkul satış karı ve 5811 Sayılı Kanun kapsamında beyan edilen fonlardan oluşmaktadır.) karşılanmak suretiyle 517.500.000,-TL'den 621.000.000,-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 103.5000.000,-TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin tescile mesnet belge verilmesi talebimiz, 18.05.2010 tarih ve 14/398 sayılı Kurul kararı ile uygun görülmüştür.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen 24.05.2010 tarihli ve 35/398 numaralı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" ve eki Yönetim Kurulu Kararı ile tescil edilmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 26.05.2010 tarihi itibarıyla başvurulmuştur.

Ortaklarımızın %20,00 bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmakta olup; bedelsiz kaydi paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde saklama hesaplarına 31.05.2010 tarihinden itibaren aktarılacaktır.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 750.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 517.500.000,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 621.000.000,00
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 103.500.000,00
    İç Kaynaklardan (TL) : 23.587.388,30
    Temettüden (TL) : 79.912.611,70
Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 20,00
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 31.05.2010
Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından Yararlanacak? : 2010