SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 2012 hesap yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
4. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2012 hesap yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulunun 2012 hesap dönemi karının dağıtımına ve kar dağıtım tarihine ilişkin teklifinin görüşülerek; Genel Kurul'un onayına sunulması.
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi gereği şirket yönetim kurulu tarafından düzenlenen "İç Yönergenin" Genel Kurul'un onayına sunulması
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer mevzuata uyum amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin "3., 4., 6.,7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 23., 24. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması. 
9. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına bağlı olmak üzere tespit edilerek ödenen huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve yeni dönem huzur haklarının tespiti.
10. 2012 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması. 
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5'inci Maddesi kapsamında 2012 hesap yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
14. Dilekler.

 

 

    EK AÇIKLAMALAR:
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
 
Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, 2012 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 15/05/2013 Çarşamba günü saat 10:00'da Mahir İz Cad. No.45/2 34662 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacaktır. 
 
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanısıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 
Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.selcukecza.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 
Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan https://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. 
01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.selcukecza.com.tr adresindeki internet sitesinde de yer alacaktır. 
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

 
Saygılarımızla,
 
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Ekli dosya 1 için tıklayınız.

Ekli dosya 2 için tıklayınız.

Ekli dosya 3 için tıklayınız.