SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31/05/2012 tarihinde, saat 10:00'da Mahir İz Cad. No.45/2 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.05.2012 tarih ve 31049 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:

KARARLAR:

1. Gündemin birinci maddesine göre verilen öneri çerçevesinde, Divan Başkanlığına Mustafa Sonay GÜRGEN'in, Oy Toplama Memurluğuna Kürşad DUMAN'ın, Katipliğe de Nejat SÖYLEV'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine göre, toplantı tutanaklarının Genel Kurul Başkanlık Divanınca imzalamasına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 1.1.2011-31.12.2011 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, 2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetveli ve mali tabloları ile dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu okundu. Yapılan müzakereler sonunda, 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Kar Zarar cetveli ve Mali Tabloları ile dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinde Yönetim Kurulu Başkan vekili tarafından şirketin bağış ve yardımları ile ilgili bilgi verildi ve bu konudaki şirket politikası açıklandı. Konu müzakere edilerek, 4.928.171 red oyuna karşılık, 538.601.222.92 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

5. Gündemin beşinci maddesine göre yapılan müzakereler sonunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı yapılan oylamada yönetim kurulu üyelerinden her biri sahip oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
Keza 2011 yılına ait faaliyetlerinden dolayı denetciler de oy birliği ile ibra edildi.

6. Gündemin altıncı maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda ; Yönetim Kurulunun tavsiyesine uyularak; S.P.K.'nın Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 5.901.768,56-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 2.760.819,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 27.084.417,49-TL birinci temettü ve 3.965.582,51-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %5 oranında 0,05- TL, net %4,25 oranında 0,0425-TL olacak şekilde, toplam 31.050.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, sonrasında kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım işlemlerine 01.06.2012 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2012 tarih, B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-964 sayılı ve 3887 No'lu yazısı ile uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 03 Mayıs 2012 tarih, B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-2244-415195-3249 sayılı ve 3278 No'lu yazısı ie izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddelerinin tadili ve Şirket Esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 9/A maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ve 27.10.2010 tarih ve 32/927 sayılı sayılı kararları çerçevesinde "Teminat, Rehin ve İpotekler" başlıklı 9/B maddesinin eklenmesine ilişkin tadil metinleri okundu. Tadil metinleri ayrı ayrı oylanarak, 2.772.854 red oyu, 9.125.861 çekimser oya karşılık, 531.630.678.92 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmesine ve tadil metinlerinin tutanağa eklenmesine karar verildi.

8. Gündem gereği yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. A grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Ahmet KELEŞOĞLU ile Sayın Nazım KARPUZCU ve toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden, Sayın Mustafa Sonay GÜRGEN, , Sayın Mehmet YILMAZ, Sayın İbrahim Haluk ÖĞÜTÇÜ ve Sayın Ali AKCAN ile Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından aday gösterilen ve bağımsız aday olarak toplantıda hazır bulunarak, bağımsız üye adayı olduklarını yazılı olarak beyan eden, Sayın Üzeyir BAYSAL, Sayın Reşit KESKİN, Sayın Tülay Yazar ÖZTÜRK'ün yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine, 2.969.146 red oyu, 3.404.620 çekimser oya karşılık, 537.155.627.92 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.


9. Gündemin dokuzuncu maddesine göre denetim kurulu seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Nejat SÖYLEV ve Sayın Semih BALCI'nın 3 yıl için denetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine ve görevleri süresince ücret ödenmemesine, 4.982.643 red oyuna karşılık, 538.546.750,92 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereği Yönetim kurulu tarafından şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi sunuldu. 12.390.204 oy sahibi bu gündem maddesine çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

11. Gündemin 11. Maddesi gereği Yönetim kurulu tarafından SPK düzenlemeleri gereği belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere mahsus ücretlendirme politikaları hakkında genel kurula bilgi verildi. 9.134.061 oy sahibi bu gündem maddesine çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

12. Gündem gereği şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında yönetim kurulu tarafından bilgi verildi. 12.390.204 oy sahibi bu gündem maddesine çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

13. 2011 yılı içerisinde şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, taşınır veya taşınmaz rehinleri ile ilgili işlemler nedeni ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlerle ilgili olarak yönetim kurulu bilgi verdi. 12.390.204 oy sahibi bu gündem maddesine çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

14. Sermaye Piyasası Kurulunun 41 no.lu tebliğinin 5. Maddesine göre ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak genel kurula, yönetim kurulu tarafından bilgi verildi. 12.390.204 oy sahibi bu gündem maddesine çekimser kaldıklarını beyan ettiler.

15. Esas sözleşmenin 13. Md. si gereği 2012 yılı için yönetim kurulunca bağımsız dış denetim firması olarak mevzuat hükümleri uyarınca bağımsız dış denetim faaliyetlerini yerine getirmesi için "Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş." teklifinin 9.134.061 oy sahibinin çekimser oyuna karşılık, 534.395.332,92 kabul oyu ile, onaylanmasına karar verildi.

16. Gündemin onaltıncı maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine TTK.334. ve TTK.335. maddelerde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

17. Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Genel Kurul tarafından onaylanan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı", Hazirun Cetveli ve 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu Ekte yayımlanmaktadır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

Ekli dosya için tıklayınız.

Ekli dosya için tıklayınız.

Ekli dosya için tıklayınız.

Ekli dosya için tıklayınız.