SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2011 Yılı Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

31 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun önerdiği kar dağıtım teklifi onaylanmıştır ve nakit kar payı dağıtımına 01 Haziran 2012 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

2011 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

MADDE 6:

Gündemin altıncı maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda ; Yönetim Kurulunun tavsiyesine uyularak; S.P.K.'nın Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 5.901.768,56-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 2.760.819,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 27.084.417,49-TL birinci temettü ve 3.965.582,51-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %5 oranında 0,05- TL, net %4,25 oranında 0,0425-TL olacak şekilde, toplam 31.050.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, sonrasında kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım işlemlerine 01.06.2012 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verildi.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

Ekli dosya için tıklayınız.