SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/05/2011 tarihinde, saat 14:00'te Mahir İz Cad. No.45/2 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24/5/2011 tarih ve 32092 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:

KARARLAR

1. Gündemin birinci maddesine göre verilen öneri çerçevesinde, Divan Başkanlığına Mustafa Sonay GÜRGEN'in, Oy Toplama Memurluğuna Kürşad DUMAN'ın, Katipliğe de Abdurrahman Veli ŞAHİN'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine göre, toplantı tutanaklarının Genel Kurul Başkanlık Divanınca imzalamasına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 1.1.2010-31.12.2010 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetveli ve mali tabloları ile dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu okundu. Yapılan müzakereler sonunda, 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Kar Zarar cetveli ve Mali Tabloları ile dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine göre yapılan müzakereler sonunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda ; Yönetim Kurulunun tavsiyesine uyularak; S.P.K.'nın Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 7.341.500,09-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 937.805,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 35.505.456,58-TL birinci temettü ve 1.754.543,42-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %6 oranında 0,06- TL, net %5,10 oranında 0,0510-TL olacak şekilde, toplam 37.260.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, 621.000,00-TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım işlemlerine 31.05.2011 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesine göre yapılan seçim sonucunda, işbu Genel kurul toplantı tarihinden itibaren 3 yıl müddetle görev yapmak üzere, toplantı mahallinde hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Figen ERTEKİN ve Sayın Cihan KARAGÖZ'ün Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Denetim Kurulu üyelerinin tamamına, Denetim Kurulu üyeliği görevleri sebebiyle, görevleri süresince aylık net 225.-TL denetçi ücretinin ödenmesine 27.653.762 adet ret oyuna karşılık, 527.787.810,08 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.


7. Gündemin yedinci maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, 2010 hesap dönemi için, Bağımsız Denetim kuruluşu olan 'ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına ve 2010 yılı Bağımsız Denetim şirketi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin dokuzuncu maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine TTK.334. ve TTK.335. maddelerde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Söz alan olmadığından toplantı sona erdirildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

 

Ekli dosya için tıklayınız.

Ekli dosya için tıklayınız.

Ekli dosya için tıklayınız.