SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

25 Mayıs 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3. 01.01.2010-31.12.2010 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması.

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.

5. Yönetim Kurulu'nun 2010 hesap dönemi karının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

6. Denetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması, görev süreleri ve ücretleri hakkında da karar alınması.

7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

9. Dilekler.

 

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AHMET KELEŞOĞLU

EK AÇIKLAMALAR:

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25/05/2011 Çarşamba günü saat 14:00'te Mahir İz Cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde, Genel Kurul tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar, şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin tüm hisse senetleri MKK nezdinde kaydileştirilmiş olup, hisseleri MKK nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, MKK tarafından belirlenen Genel Kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul blokaj listesine kaydettirmeleri gerekmektedir.

01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.selcukecza.com.tr adresindeki Web Sitesi'nde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,


Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

 


VEKALETNAME

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 25 Mayıs 2011 günü, saat 14.00'te Mahir İz cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere...............................vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi,

b) Numarası,

c) Adet-Nominal değeri,

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI
ADRESİ


Not: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Ekli dosya için tıklayınız.

Ekli dosya için tıklayınız.

Ekli dosya için tıklayınız.