SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2010 Yılı Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

25 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nun önerdiği kar dağıtım teklifi onaylanmıştır ve nakit kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2011 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Toplantısında onaylanan kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

MADDE 5:

* Gündemin beşinci maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda ; Yönetim Kurulunun tavsiyesine uyularak; S.P.K.'nın Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 7.341.500,09-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 937.805,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 35.505.456,58-TL birinci temettü ve 1.754.543,42-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %6 oranında 0,06- TL, net %5,10 oranında 0,0510-TL olacak şekilde, toplam 37.260.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, 621.000,00-TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım işlemlerine 31.05.2011 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Ekli dosya için tıklayınız.