SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Şirketimizin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20/04/2010 tarihinde, saat 14:00'te Mahir İz Cad. No.43 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19/4/2010 tarih ve 22826 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmış ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
1. Gündemin birinci maddesine göre verilen öneri çerçevesinde,
DİVAN BAŞKANLIĞINA Mustafa Sonay GÜRGEN'in,
OY TOPLAYICILIĞINA Kürşad DUMAN'ın,
KATİPLİĞE Abdurrahman Veli ŞAHİN'in
Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.


2. Gündemin ikinci maddesine göre, toplantı tutanaklarının Genel Kurul Başkanlık Divanınca imzalamasına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.


3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 1.1.2009-31.12.2009 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, 2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetveli ve mali tabloları ile dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu okundu. Yapılan müzakereler sonunda, 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Kar Zarar cetveli ve Mali Tabloları ile dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu'nun oy birliği ile onaylanmasına karar verildi. Diğer yandan sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde 2009 yılında 8.897.036-TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda bilgi verildi.


4. Gündemin dördüncü maddesine göre yapılan müzakereler sonunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.


5. Gündemin beşinci maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda ; SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 8.807.918,70-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 8.897.036,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 46.361.605,86-TL birinci temettü ve 26.088.394,14-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %14 oranında 0,14- TL, net %11,90 oranında 0,1190-TL olacak şekilde, toplam 72.450.000,00-TL nakit temettü ödenmesi ve Ödenmiş Sermayenin %20 oranında 103.500.000-TL miktarında bedelsiz olarak arttırılarak; Ödenmiş Sermayenin 621.000.000-TL'ye çıkarılması ve bu kısmın bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması, 14.987.843,72-TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe'nin de ayrılmasından sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


6. Gündemin altıncı maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, 2010 hesap dönemi için, Bağımsız Denetim kuruluşu olan 'ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına ve 2010 yılı Bağımsız Denetim şirketi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.


7. Gündemin yedinci maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine TTK.334. ve TTK.335. maddelerde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.


8. Söz alan olmadığından toplantı sona erdirildi.


Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya oybirliği ile son verildi.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

Ekli dosya için tıklayınız.

Ekli dosya için tıklayınız.

Ekli dosya için tıklayınız.