SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

20 Nisan 2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi


1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3. 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması.

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.

5. Yönetim Kurulu'nun 2009 hesap dönemi ve önceki yıllara ait karların dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşu olarak 'ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

8. Dilekler.

 

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AHMET KELEŞOĞLU

 

EK AÇIKLAMALAR:
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 20/04/2010 Salı günü saat 14:00'de Mahir İz Cad. No.43 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde, Genel Kurul tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar, şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilcisi vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin tüm hisse senetleri MKK nezdinde kaydileştirilmiş olup, hisseleri MKK nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, MKK tarafından belirlenen Genel Kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul blokaj listesine kaydettirmeleri gerekmektedir.

01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.selcukecza.com.tr adresindeki Web Sitesi'nde yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,


Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

 

VEKALETNAME

 

 

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 20 Nisan 2010 günü, saat 14.00'de Mahir İz cad. No.43 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacak 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ...............................vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi,

b) Numarası,

c) Adet-Nominal değeri,

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI
ADRESİ

Not: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

 

 

Ekli dosya için tıklayınız.

Ekli dosya için tıklayınız.