SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2009 Yılı Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2010 tarihinde 2010/16 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereğince; Şirketimiz tarafından hazırlanan Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Grant Thornton International) tarafından denetlenen 01/01-31/12/2009 hesap dönemine ilişkin mali tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 167.350.455,32-TL net dağıtılabilir kar oluştuğu; konsolide mali tablolara göre %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 222.910.993,30-TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 8.897.036-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 231.808.029,30-TL birinci temettü matrahı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 46.361.605,86-TL birinci temettü ve 26.088.394,14-TL ikinci temettü olmak üzere, 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 14 oranında 0,14-TL, net %11,90 oranında 0,1190-TL olacak şekilde, toplam 72.450.000-TL nakit kar payı dağıtılmasına, ödemenin 31 Mayıs 2009 tarihinde yapılmasına, 14.987.843,72-TL tutarında 2. tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılmasına; OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Ekli dosya için tıklayınız.