SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2009 Yılı Kar Payı Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 8.807.918,70-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 8.897.036,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 46.361.605,86-TL birinci temettü ve 26.088.394,14-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %14 oranında 0,14- TL, net %11,90 oranında 0,1190-TL olacak şekilde, toplam 72.450.000,00-TL nakit temettü ödenmesi ve Ödenmiş Sermayenin %20 oranında 103.500.000-TL miktarında bedelsiz olarak arttırılarak; Ödenmiş Sermayenin 621.000.000-TL'ye çıkarılması ve bu kısmın bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması, 14.987.843,72-TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

2009 yılı kar payı dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Ekli dosya için tıklayınız.