SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Kar Dağıtımı Tablosu İlanı

Açıklanacak Özel Durum:

(Genel Kurul Toplantısı ve Kar Dağıtım Tablosu İlanı)

 

Şirketimizin 26 Mart 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmak üzere hazırlanan 2008 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun onaylanmasına,

 

Ek:1'de yer alan gündem maddelerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 21 Nisan 2009 Salı günü saat 14:00'de Mahir İz Caddesi, No:43, 34662, Altunizade İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına,

 

2008 yılı karına ilişkin olarak Ek 2'de yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde ilgili yasal yükümlülüklerin düşülmesi, bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karının %22,5'ine tekabül edecek şekilde 1 TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt olarak %7 oranında 0,07 TL, net olarak %5,95 oranında 0,0595 TL olmak üzere toplam 36.225.000 TL nakit temettü dağıtılmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

Gündem ve kar dağıtım tablosu ekte yayınlanmakta olup, ayrıca Internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde de yayınlanmaktadır.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

Ek-1: Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Ek-2: 2008 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Kar Dağıtım Tablosu