SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Kasım 30, 1999
2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, Hazirun Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu

Açıklanacak Özel Durum:

(2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı)

Şirketimizin 21.04.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

2008 yılı kazancının dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulunun teklifi görüşülerek, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından hazırlanan ve Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Grant Thornton International) tarafından denetlenen 01/01-31/12/2008 hesap dönemine ilişkin mali tablolar esas alınarak, yasal kayıtlara göre 149.717.343,23-TL net dağıtılabilir kar oluştuğu; konsolide mali tablolara göre %5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 152.792.149,83-TL net dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılmış olan 8.326.594-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile 161.118.743,83-TL birinci temettü matrahı oluştuğu görülmüş ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 32.223.748,77-TL birinci temettü ve 4.001.251,23-TL ikinci temettü olmak üzere, 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt % 7 oranında 0,07-TL, net %5,95 oranında 0,0595-TL olacak şekilde, toplam 36.225.000-TL nakit kar payı dağıtılmasına, ödemenin 26 Mayıs 2009 tarihinde yapılmasına, 1.035.000-TL tutarında 2. tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılmasına;

Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl müddetle görev yapmak üzere, Ahmet Keleşoğlu, Mustafa Sonay Gürgen, Mehmet Yılmaz, Haluk Öğütçü, Ali Akcan Nazım Karpuzcu ve Nilgün Aksel'in seçilmelerine,

Bağımsız denetim kuruluşu olan 'Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' ile 2009 yılına ilişkin yapılan sözleşmenin onaylanmasına,

karar verilmiş ve 2008 yılında yapılmış olan yardım ve bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Hazirun Cetveli

Kar Dağıtım Tablosu