SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Mart 12, 2014
2013 MALİ YILI GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

 

 

Adres

Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon

216 - 5540554

Faks

216 - 5540569

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

216 - 5540384

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks

216 - 5540517

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi

Olağan genel kurul daveti


 

 

 

Karar Tarihi

12.03.2014

Genel Kurul Türü

Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2013

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2013

Tarihi ve Saati

16.04.2014 10:00

Adresi

Kuş Bakışı Cad. No:37 Altunizade/ İstanbul

Gündem

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2014 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulunun 2013 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8. Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve 2014 yılı ve izleyen yıllarda uygulanacak Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2013 yılında yapılan ödemelerin ve ücretlendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2014 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
11. 2013 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması. 
12. 2013 hesap yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi ve Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
14. Dilekler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 16 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 10:00'da Kuş Bakışı Cad. No:37 Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacak olup, davet metni ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.