SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

SELÇUK ECZA’DAN HABERLER

Mart 17, 2015
Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

 

 

Adres

Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul

Telefon

216 - 5540554

Faks

216 - 5540569

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

216 - 5540381

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks

216 - 5540517

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı


 

 

 

Karar Tarihi

17.03.2015

Genel Kurul Türü

Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2014

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2014

Tarihi ve Saati

16.04.2015 10:00

Adresi

Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul

Gündem

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. TTK'nun 363. Maddesi çerçevesinde, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması. 
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulunun 2014 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2015 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2014 yılında yapılan ödemelerin ve ücretlendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2015 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
12. 2014 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması. 
13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi ve Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
14. Dilek ve temenniler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayırhttp://www.kap.gov.tr/resimler/metin.gif
   EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 16 Nisan 2015 Perşembe günü saat 10:00'da Kuş Bakışı Cad. No:37 34662 Altunizade / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılacak olup, Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 

 

Dosyayı indirmek için pdf iconu'na tıklayınız :